นางสาว พชร จัดพ่วง คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ-การจั […]