นาย ไตรรงค์ จักรเครือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]