นาย จักรภัทร กิตติพิชญ์พงศ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา […]