นางสาว จิราพรรณ จอมทอง คณะบริหารธุรกิจ สาขา ระบบสารสนเท […]