นางสาว ธัญชนก จองเดโชชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแ […]