นางสาว จรีภรณ์ เกษร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา เทคโน […]