นางสาว จันทร์เพ็ญ คูหาเรือง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา […]