นางสาว จิราพร คุ้มอยู่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั […]