นางสาว ปวีณา คุ่ยจาด คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น […]