นางสาว ลลิดา คำประดำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ส […]