นาย โสภณ คำนวนสิงห์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา วิศวกรร […]