นางสาว ปัฐมาวดี คำช่วย คณะศิลปศาสตร์ สาขา การท่องเที่ยว […]