นาย นัฐพล คล่องใจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขา […]