นางสาว นิภาภรณ์ ครุธสุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออ […]