นาย คณุตม์ ผจงจิตยางกูร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบ […]