นางสาว ปารวี คงสุข คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ส […]