นาย สุภาพ คงสอน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขา เทคโนโลยี […]