นางสาว วาสนา คงมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขา […]