นางสาว กรรณิการ์ คงบรรเจิดสกุล คณะบริหารธุรกิจ สาขา การ […]