นางสาว ศิริพร คงตำหนิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]