นาย ชาคริต คงงาม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขา […]