นางสาว อำภา คงกระพันธ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา คห […]