นางสาว จิราภา ขุนไชย คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ-การ […]