นางสาว กาญจนา ขุนหมื่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]