นางสาว โชติกา ขุนศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]