นาย เกียรติศักดิ์ ขำงิ้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแ […]