นาย อาหมัดซับรี ขาเร็ง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา วิศว […]