นางสาว ใจทิพย์ ขาวประไพ คณะศิลปศาสตร์ สาขา การโรงแรม ระ […]