นางสาว กัลยา ขันประสิทธิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแ […]