นางสาว วันวิสา ขันทองทิพย์ คณะบริหารธุรกิจ สาขา คอมพิวเ […]