นางสาว เสาวลักษณ์ ขันตี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขา เ […]