นาย ขัตติยะ วิชัยดิษฐ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา เทคโ […]