นาย ปรัชญา ขวัญวงษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สา […]