นางสาว ขวัญลดา ศรีสะมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]