นางสาว ขวัญตา สุขเกษมรัตน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาข […]