นางสาว โรชนา กุลอาบ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา วิทยา […]