นางสาว พัชรินทร์ กุมาทร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช […]