นางสาว กุณฑลี มั่นสกุล คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั […]