นางสาว กุญณิศา อัศวอนันต์ชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ […]