นางสาว พิณนะรัฏ กิ่มมณี คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ- […]