นาย กิติพล สวนช่วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาข […]