นาย กิตติพศ ทองเทียม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา เทคโนโ […]