นางสาว พัชรีย์ กิจสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]