นางสาว เกษศินี การสี คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ-การ […]