นางสาว กาณดา จิตตรีศิลป์ คณะบริหารธุรกิจ สาขา การเงิน ร […]