นางสาว กาญจนาวดี ป้อมสุวรรณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา […]