นางสาว อุไรวรรณ กั้วพิทักษ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบ […]