นางสาว ปัทพร กัลยาศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]