นางสาว สุกานดา กันยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ส […]