นางสาว กัณธิมา มาศมาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบ […]